0

0,00 zł

razem: 0,00 zł
z VAT
Przejdź do koszyka
Koszyk
Konto

Warunki handlowe

WARUNKI HANDLOWE FIRMY

Vaše Dedra s.r.o.

z siedzibą: Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, Republika Czeska
numer identyfikacyjny: 27482731

Zarejestrowane w Rejestrze Handlowym prowadzony przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, dział C, akta 21626.
do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.dedra.cz, www.mojadedra.pl i www.idedra.sk

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

1.1. Niniejsze warunki handlowe (dalej "warunki handlowe") firmy Vaše Dedra s.r.o., z siedzibą Podhradní 69, Česká Skalice, numer identyfikacyjny: 27482731, zarejestrowane w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradec Králové, dział C, akta 21626 (dalej "Sprzedawca"), zgodnie z postanowieniem art.  § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego (dalej "kodeks cywilny") regulują wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w kontekście lub na podstawie z umowy kupna-sprzedaży (zwanej dalej "umową kupna") zawartej pomiędzy sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem: www.dedra.cz, www.mojadedra.pl i www.idedra.sk (dalej "strona internetowa"), za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwanego dalej "interfejsem sieci sklepu").

1.2. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadku, gdy osoba zamierzająca kupić towar od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która zamawia towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej albo samodzielnie wykonywanego zawodu (samozatrudnienie).

1.3. Przepisy stanowiące odstępstwo od warunków mogą być negocjowane w umowie sprzedaży. Odmienne ustalenia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4. Warunki handlowe stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są w języku czeskim lub polskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku czeskim i polskim.

1.5. Treść warunków handlowych może zostać zmieniona czy uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

KONTO UŻYTKOWNIKA

1.6. W oparciu o rejestrację kupującego dokonaną na stronie internetowej, kupujący może logować się do swojego konta klienta. Ze swojego interfejsu użytkownika nabywca może dokonywać zamawiania towaru (dalej "konto użytkownika"). W przypadku, gdy interfejs internetowy zezwala, kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

1.7. Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów, kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Dane wprowadzone na koncie użytkownika kupujący powinien aktualizować po każdej ich zmianie. Dane nabywcy podane na koncie użytkownika i podczas składania zamówienia są uważane za prawidłowe.

1.8. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

1.9. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

1.10. Sprzedawca może zawiesić konto użytkownika, zwłaszcza jeżeli kupujący nie używa go dłużej niż 12 miesięcy czy w przypadku, gdy kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe lub klubowe).

1.11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

ZAWARCIE UMOWY KUPNA

1.12. Wszystkie prezentacje towaru umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu tych towarów. Postanowienia § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

1.13. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym cenach poszczególnych towarów i kosztów zwrotu towarów, jeżeli towary te nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towaru są podane wraz z podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi związanymi z tym opłatami. Ceny produktów pozostają ważne do czasu, gdy są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Ceny towarów nie są dostosowywane do osoby kupującego na podstawie zautomatyzowanej decyzjności. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

1.14. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostarczania towarów. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów określone w interfejsie internetowym sklepu obowiązują tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wersją językową. W przypadku, gdy sprzedawca oferuje bezpłatną wysyłkę towaru, kupujący musi zapłacić minimalną całkowitą cenę zakupu wysyłanych towarów w wysokości określonej w interfejsie internetowym sklepu, aby uzyskać prawo do bezpłatnej wysyłki. W przypadku, gdy kupujący częściowo odstąpi od umowy kupna, a łączna cena zakupu towaru, za który kupujący nie odstąpił od umowy, nie osiągnie minimalnej kwoty wymaganej do uzyskania prawa do bezpłatnej dostawy towaru zgodnie z wcześniejszym zdaniem, prawo kupującego do darmowej wysyłki towaru wygasa, a kupujący jest zobowiązany opłacić sprzedawcy wysyłkę towaru.

1.15. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

1.15.1. zamówionym towarze (zamawiany towar kupujący „wkłada” do elektronicznego koszyka zakupowego interfejsu internetowego sklepu),
1.15.2. sposobie opłaty ceny zakupionego towaru, szczegółach wybranego sposobu dostarczenia zamówionego towaru,
1.15.3. kosztach związanych z dostawą towaru (dalej razem jako „zamówienie”).

1.16. Przyjmowanie zamówień

1.16.1. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane w dni powszednie w godzinach od 08:00 do 16:00.
1.16.2. Zamówienia nadajemy w ciągu 1 do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Ze względu na nadzwyczajne wahania na rynku, na przykład w okresie przedświątecznym, czas ekspedycji przesyłek może się wydłużyć, jednak nie więcej niż do 10 dni.
1.16.3. Firma spedycyjna ma dodatkowo 3 dni robocze na dostarczenie przesyłki.
1.16.4. Każde zamówienie może zostać złożone na inny adres niż adres stałego doręczenia.
1.16.5. Towar można odebrać osobiście (pod warunkiem, że zamówienie było złożone na czeskiej stronie www.dedra.cz) w naszym centrum obsługi klienta Podhradní 69, Česká Skalice 552 03 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 (najpóźniej do 5ciu dni roboczych od złożenia zamówienia, później zostanie automatycznie anulowane). Zamówienia na produkty z serii DA+FC+EL będą do odebrania w centrum klienta (w Czeskiej Skalicy) następnego dnia roboczego od przyjęcia zamówienia.
1.16.6. Możliwość złożenia zamówienia pocztą: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, Česká Skalice 55203.
1.16.7. Możliwość zamówienia telefonicznie +48 222 63 00 63 lub mailowo info@mojadedra.pl.

1.17. Przed wysłaniem zamówienia sprzedawcy, kupujący ma prawo do sprawdzenia i modyfikacji danych, które umieścił w zamówieniu, również z uwagi na możliwość kupującego do zidentyfikowania i poprawienia błędów powstałych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie sprzedawcy klikając przycisk "Dokończ zakup zamówienie wiążące do zapłaty". Dane wprowadzone w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, sprzedawca potwierdzi ten fakt kupującemu pocztą elektroniczną na adres elektronicznej poczty kupującego podany w koncie użytkownika czy w zamówieniu (dalej „elektroniczny adres kupującego”) .

1.18. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, kwota zakupu, szacunkowy koszt wysyłki), aby poprosić kupującego o dodatkowe jego potwierdzenie zakupu (np. pisemnie czy telefonicznie).

1.19. Stosunek umowny między sprzedawcą a kupującym powstaje po dostarczeniu potwierdzenia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane kupującemu pocztą elektroniczną na adres elektronicznej poczty kupującego.

1.20. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy używaniu środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący ponosi we własnym zakresie, przy czym koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

CENA PRODUKTU I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.21. Cenę towaru i wszelkie koszty związane z jego dostawą, na podstawie umowy kupna, kupujący może uiścić sprzedawcy w następujące sposoby:

  • gotówką (TYLKO w koronach czeskich) w zakładzie sprzedawcy pod adresem Podhradní 69, Česká Skalice w godzinach otwarcia sklepu;
  • gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
  • bezgotówkowo poprzez system płatności Comgate;
  • bezgotówkowo kartą płatniczą;
  • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru;
  • za pośrednictwem kredytu (ze spłatą ratalną) udzielonego przez stronę trzecią.

1.22. Wraz z ceną zakupu, kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedawcy kosztów pakowania i dostawy towaru w uzgodnionej kwocie. O ile nie określono inaczej, obejmuje to cenę zakupu i koszty związane z dostawą towarów.

1.23. Sprzedawca nie wymaga od kupującego zaliczki czy innej podobnej płatności. Nie wpływa to na możliwość innego porozumienia odnośnie obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

1.24. W przypadku płatności gotówką, za pobraniem lub w punkcie odbioru, koszt zakupu jest płatny przy odbiorze towaru.

1.25. Sprzedawca ma prawo, zwłaszcza jeśli kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), zażądać pokrycia pełnej ceny zakupu jeszcze przed wysłaniem towaru do kupującego. Przepisy art. 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie obowiązują.

1.26. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone przez sprzedawcę na rzecz kupującego nie mogą być wzajemnie łączone.

1.27.Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie handlowym lub jeżeli jest to przewidziane przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy- fakturę, dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy- fakturę sprzedawca wystawia kupującemu po opłaceniu kosztów towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na elektroniczny adres kupującego. Faktura dostępna jest również po zalogowaniu w profilu klienta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

2.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 kodeksu cywilnego nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna z dostawą:

2.1.1. towaru wykonanego według wymagań kupującego lub dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb,

2.1.2. towaru szybko psującego się lub towaru o krótkim terminie przydatności do spożycia, a także towaru, który ze względu na swój charakter został po dostarczeniu nieodwracalnie wymieszany z innymi produktami,

2.1.3. towaru w zapieczętowanym opakowaniu, który ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie nadaje się do zwrotu po jego naruszeniu przez kupującego, oraz

2.1.4. nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli kupujący je naruszył.

2.2. Jeżeli nie jest to przypadek określony w pkt. 2.1 warunków handlowych czy inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący zgodnie z postanowieniem § 1829 ust. 2 kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy kupna, i to w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, odbierze towar, albo:

2.2.1. ostatnią sztukę towaru, jeżeli kupujący zamawia w jednym zamówieniu kilka sztuk towaru, które dostarczane są osobno,

2.2.2. ostatnią pozycję lub część dostawy towarów składającej się z kilku rzeczy lub części, lub

2.2.3. pierwszą dostawę towaru, jeżeli umowa przewiduje regularne dostarczanie towaru przez uzgodniony okres.

2.3. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane sprzedawcy w terminie określonym w pkt. 2.2 warunków handlowych. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego, który stanowi załącznik do regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna kupującego może wysłać między innymi na adres siedziby sprzedawcy czy na adres elektronicznej poczty sprzedawcy objednavky@dedra.cz lub info@mojadedra.pl.

2.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna, umowa zostaje od początku anulowana. Kupujący odsyła lub zwraca towar sprzedającemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż do czternastu (14) dni po odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest zachowany, jeżeli kupujący odeśle ​​towar przed jego upływem. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna to kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.

2.5. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z pkt. 2.2 warunków handlowych, sprzedawca zwróci otrzymane od kupującego środki pieniężne w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób, w jaki sprzedawca otrzymał je od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez kupującego już przy zwrocie towaru przez kupującego czy w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i nie powstaną z tego tytułu żadne dodatkowe koszty dla kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych kupującemu, dopóki sprzedawca nie otrzyma towaru lub dopóki kupujący nie udowodni mu, że odesłał towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2.6. Sprzedawca ma prawo jednostronnie potrącić rekompensatę szkody powstałej na towarze z roszczenia kupującego o zwrot ceny zakupu.

2.7. W przypadkach, gdy kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, sprzedający ma również prawo odstąpić od umowy kupna w dowolnym momencie i to aż do momentu przejęcia towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedawca zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na konto wskazane przez kupującego.

2.8. Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzyma prezent, umowa darowizny między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z warunkiem zerwania, że ​​jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać i kupujący jest zobowiązany zwrócić sprzedającemu otrzymany upominek wraz z towarem.

2.9. Sprzedawca oferuje ponadstandardową możliwość zwrotu w ramach 14-dniowej gwarancji satysfakcji na częściowo zużyty towar drogeryjny. Ta ponadstandardowa opcja zwrotu nie jest możliwa w przypadku zamówień opłacanych ratalnie. Niniejsza gwarancja satysfakcji dotyczy produktów drogeryjnych, w przypadku których należy zwrócić co najmniej 80% pierwotnej zawartości. Ta 14-dniowa gwarancja satysfakcji dotyczy tylko klientów uczestniczących w programie klubowym firmy i podlega regulaminowi klubowemu. Sprzedawca ma możliwość odrzucenia zwrotu większej ilości produktów drogeryjnych w ramach tej rozszerzonej gwarancji satysfakcji, standardowa możliwość zwrotu w ciągu 14 dni nie jest przez to ograniczona. W przypadku tej gwarancji satysfakcji, koszty zwrotu zawsze ponosi kupujący.

TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

3.1. Jeżeli sposób transportu jest uzgodniony na specjalną prośbą kupującego, kupujący ponosi ryzyko oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem dostawy.

3.2. Jeśli sprzedawca zgodnie z umową kupna jest zobowiązany dostarczyć towar w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany odebrać towar.

3.3. W przypadku, kiedy z winy kupującego konieczne jest, aby sprzedawca doręczał towar ponownie lub w inny sposób niż został podany w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towaru czy z innym sposobem wysyłki.

3.4. Podczas odbierania towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszalności opakowania oraz stanu produktów, a w razie jakichkolwiek wad, do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania, świadczącego o nieuprawnionej ingerencji w paczkę, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Więcej informacji znajdziesz w warunkach reklamacji.

3.5. Inne prawa i obowiązki stron związane z przewozem towarów, mogą regulować szczególne warunki dostawy sprzedającego, jeśli zostały przez niego wydane.

3.6. Doręczanie przesyłek: paczki na podany przez Ciebie adres rozwozi w Polsce firma spedycyjna DHL Parcel w dni robocze do godziny 17:00. Infolinia DHL Ekspress: +48 42 6 345 345 (pn.-pt. godz. 7:30-18:30).
W Czechach rozwozi PPL w dni robocze do godz. 18:00. Infolinia PPL 225 331 500.
Na Słowacji korzystamy z usług firmy Slovak Parcel Service SK kontakt znajdziecie w tym linku.

3.7. Koszty dostawy: przy zamówieniu powyżej 299 zł (1490 Kč, 59 €) po odliczeniu marży i rabatów nie płacisz za wysyłkę (jest DARMOWA). Przy zamówieniach do 299 zł (1490 CZK, 59 €) zostanie doliczony koszt przesyłki w wysokości 16,90 zł (79 Kč / 2,99 €) w przypadku dostawy do punktu odbioru lub 19,90 zł (99 Kč, 3,99 €) przy doręczeniu na adres. Przy zamówieniach do 59 zł pobierana jest opłata ekologiczna, za większe zużycie materiału opakowaniowego w wysokości 4,99 zł (30 CZK, 1,19 €). Dopłata za płatność za pobraniem wynosi zawsze 6,90 zł (39 Kč lub 1,49 €) bez względu na kwotę zamówienia. Nie ponosisz kosztów za płatność on-line (pokrywa je firma Vaše DEDRA, s.r.o.). Towary są dostarczane za pobraniem lub można opłacać je online kartą płatniczą (automatyczna bramka płatnicza) albo natychmiastowym przelewem on-line bezpośrednio podczas składania zamówienia na stronie firmy Vaše DEDRA, s.r.o. . W przypadku odbioru osobistego opłata za dostawę nie jest naliczana.

3.8 Ekspresowa dostawa za dopłatą to opcja przyspieszonej i priorytetowej wysyłki z magazynu firmy Vaše DEDRA. Klienci mają możliwość skorzystania z tego ekspresowego transportu za dodatkową opłatą podaną w koszyku podczas składania zamówienia.

PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

4.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z wadliwego wykonania regulują powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161do 2174 kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).

4.2. Sprzedawca odpowiada przed kupującym za to, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada przed kupującym, że przedmiot:

4.2.1. odpowiada ustalonemu opisowi, rodzajowi i ilości, a także jakości, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i innym uzgodnionym cechom,

4.2.2. nadaje się do celu, do którego kupujący go potrzebuje, i z którym zgodził się sprzedawca, oraz

4.2.3. jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcją obsługi, w tym instrukcją montażu lub instalacji.

4.3. Sprzedawca odpowiada przed kupującym za to, że oprócz uzgodnionych właściwości:

4.3.1. rzecz nadaje się do celu, do którego przedmiot tego rodzaju jest zwykle używany, także z uwzględnieniem praw osób trzecich, przepisów prawa, norm technicznych lub kodeksów postępowania obowiązujących w danej branży, jeżeli brak jest norm technicznych,

4.3.2. ilość, jakość i inne właściwości rzeczy, w tym trwałość, funkcjonalność, kompatybilność i bezpieczeństwo, odpowiadają przeciętnym właściwościom rzeczy tego rodzaju, których kupujący może rozsądnie oczekiwać, także w odniesieniu do publicznych oświadczeń sprzedawcy lub innej osoby w tym łańcuchu umownym, zwłaszcza reklamy lub oznaczenia, chyba że sprzedawca udowodni, że nie był tego świadomy, lub że w chwili zawarcia umowy kupna zostało to zmienione co najmniej w sposób porównywalny z tym, w jaki zostało wprowadzone, albo że nie mogło to mieć wpływu na decyzję o zakupie,

4.3.3. przedmiot jest dostarczany z akcesoriami, w tym z opakowaniem, instrukcją montażu i innymi instrukcjami użytkowania, których kupujący może zasadnie oczekiwać, oraz

4.3.4. towar odpowiada jakości lub wzornictwu próbki albo szablonu, które sprzedawca przekazał kupującemu przed zawarciem umowy kupna.

4.4. Postanowienia pkt. 4.3. warunków handlowych nie mają zastosowania, jeżeli sprzedający przed zawarciem umowy kupna osobno ostrzegł kupującego, że niektóre właściwości rzeczy się różnią, a kupujący wyraźnie zgodził się na to w momencie zawarcia umowy kupna.

4.5. Sprzedawca jest również odpowiedzialny wobec kupującego za wadę spowodowaną nieprawidłowym montażem lub instalacją, które zgodnie z umową kupna zostały wykonane przez sprzedającego lub na jego odpowiedzialność. Obowiązuje to też w przypadku, gdy kupujący dokonał montażu lub instalacji, a wada powstała z powodu braku w instrukcji dostarczonej przez sprzedawcę lub dostawcę treści cyfrowych albo służby w zakresie treści cyfrowych, jeżeli chodzi o rzecz o charakterze cyfrowym.

4.6. Jeżeli wada ujawni się w ciągu roku od otrzymania, uważa się, że rzecz była wadliwa już w chwili odbioru, chyba że charakter rzeczy lub wady temu zaprzecza. Okres ten nie dotyczy czasu, w którym kupujący nie może korzystać z rzeczy, w przypadku gdy zasadnie zareklamował wadę.

4.7. Kupujący może wskazać wadę, która występuje w produkcie w ciągu dwóch lat od odbioru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz o właściwościach cyfrowych i jeśli zgodnie z umową sprzedaży treści cyfrowe lub usługa treści cyfrowych mają być dostarczane nieprzerwanie przez określony czas, kupujący może reklamować wadę, która wystąpi lub pojawi się w ciągu dwóch lat od otrzymania. Jeżeli ma być pełniona przez okres dłuższy niż dwa lata, kupujący ma prawo do rekompensaty za wadę, która wystąpiła lub ujawniła się w tym czasie. Jeżeli kupujący zgłosi sprzedawcy reklamację wady, termin do stwierdzenia wady rzeczy nie dotyczy okresu, w którym kupujący nie mógł z niej korzystać.

4.8. Jeżeli rzecz ma wadę, kupujący może żądać jej usunięcia. Według swojego wyboru może żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wady albo naprawy produktu, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest niemożliwy albo niewspółmiernie kosztowny w porównaniu z drugim; ocenia się to w szczególności pod kątem istotności wady, wartości, jaką rzecz miałaby bez wady oraz tego, czy wadę da się usunąć w inny sposób bez znacznych trudności dla kupującego. Sprzedający może odmówić usunięcia wady, jeśli jest to niemożliwe lub nadmiernie kosztowne, w szczególności ze względu na znaczenie wady i wartość, jaką rzecz miałaby bez wady.

4.9. Sprzedawca usunie wadę w rozsądnym czasie po jej stwierdzeniu, tak aby nie powodowała ona znacznych trudności dla kupującego, biorąc pod uwagę charakter rzeczy oraz cel, w jakim kupujący ją nabył. W celu usunięcia wady sprzedający odbierze rzecz na własny koszt. Jeżeli wymaga to demontażu przedmiotu, którego montaż został wykonany zgodnie z charakterem i przeznaczeniem rzeczy przed ujawnieniem się wady, sprzedawca wykona demontaż wadliwego przedmiotu i montaż naprawionej lub nowej rzeczy albo pokryje związane z tym koszty.

4.10. Kupujący może zażądać rozsądnej zniżki lub odstąpić od umowy kupna, jeżeli:

4.10.1. sprzedawca odmówił usunięcia wady lub nie usunął jej zgodnie z pkt. 4.7. warunków handlowych,

4.10.2. wada pojawia się ponownie,

4.10.3. wada stanowi istotne naruszenie umowy kupna albo

4.10.4. z oświadczenia sprzedawcy lub z okoliczności wynika, że ​​wada nie będzie usunięta w rozsądnym czasie albo bez znacznych trudności dla kupującego.

4.11. Jeżeli wada rzeczy jest nieistotna, kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży (w rozumieniu pkt. 4.10. warunków handlowych); uważa się, że wada rzeczy nie jest nieistotna. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca zwróci kupującemu koszt zakupu bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu rzeczy lub po udowodnieniu przez kupującego, że wysłał przedmiot.

4.12. Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w miejscu swojej działalności lub pod adresem do wysyłki partnera na Słowacji i w Polsce, w których przyjęcie reklamacji jest możliwe w odniesieniu do asortymentu sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, ewentualnie też pod adresem siedziby. Przy składaniu reklamacji sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pisemnego potwierdzenia, w którym określi datę zgłoszenia reklamacji przez kupującego, co ona zawiera, jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji oczekuje kupujący oraz dane kontaktowe kupującego w celu udzielenia informacji o rozpatrzeniu reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.

4.13. Reklamacja wraz z usunięciem wady, musi zostać rozpatrzona, a kupujący musi zostać o tym poinformowany najpóźniej do trzydziestu (30) dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin.

4.14. Po upływie terminu zgodnie z pkt. 4.13 warunków handlowych, kupujący może odstąpić od umowy kupna lub zażądać rozsądnej zniżki.

4.15. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu potwierdzenia terminu i sposobu rozwiązania reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czasu jej trwania, lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.

4.16. Praw z tytułu odpowiedzialności za wady produktu kupujący może w szczególności dochodzić osobiście pod adresem Podhradní 69, Česká Skalice, telefonicznie pod numerem +48 222 63 00 63, +420 499 599 577 lub +421 233 056 591 albo pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@mojadedra.pl  lub reklamace@dedra.cz .

4.17. Kto ma prawo z tytułu wadliwego wykonania, temu należy się też zwrot kosztów celowo poniesionych przy egzekwowaniu tego prawa. Jeżeli jednak kupujący nie skorzysta z prawa do odszkodowania w ciągu miesiąca od upływu terminu, w którym należy wskazać wadę, sąd nie przyzna tego prawa, jeżeli sprzedawca zarzuci, że prawo do odszkodowania nie zostało egzekwowane na czas.

4.18. Sprzedawca czy inna osoba może również udzielić kupującemu gwarancji jakości oprócz jego praw wynikających z wadliwego wykonania.

4.19. Dalsze prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady reguluje procedura reklamacyjna sprzedawcy.

 INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

5.1. Kupujący nabywa towar na własność płacąc pełną cenę zakupu towaru.

5.2. Sprzedawca nie jest związany w stosunku do kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. 1 lit. e) kodeksu cywilnego.

5.3. Sprzedawca obsługuje reklamacje konsumentów za pośrednictwem el. adresu reklamacje@mojadedra.pl. Informację o rozpatrzeniu reklamacji kupującego sprzedawca wyśle na elektroniczny adres kupującego.

5.4. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, NIP: 000 20 869, adres internetowy: https:/ /adr.coi.cz/cs. Platforma do rozwiązywania sporów on-line znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy kupna.

5.5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest miejscem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. o rozwiązywaniu sporów konsumenckich on-line oraz zmianą rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywą 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich on-line).

5.6. Kupujący może złożyć skargę do organu nadzorczego lub państwowego organu nadzorczego. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Inspekcja handlowa jest przeprowadzana przez właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje m.in. przestrzeganie Kodeksu Cywilnego i ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami

5.7. Kupujący przyjmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Ochronę danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, zapewnia ustawa nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

6.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu i numer klienta (zwane dalej łącznie jako "dane osobowe").

6.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego, w ramach realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna, w celu utrzymania konta użytkownika. Jeżeli kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę także w celu wysyłania informacji oraz komunikatów handlowych do kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości tego artykułu nie jest wymogiem, który sam w sobie uniemożliwiły zawarcie umowy zakupu.

6.4. Kupujący jest zobowiązany do podania danych osobowych (podczas rejestracji, w swoim koncie użytkownika, przy zamawianiu z interfejsu internetowego sklepu) poprawnie i zgodnie z prawdą, powinien też bez zbędnej zwłoki informować sprzedawcę o zmianie swoich danych osobowych.

6.5. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych kupującego osobie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu. Poza osobami przewożącymi towar, dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedającego podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.

6.6. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

6.7. Kupujący potwierdza, że ​​wprowadzone dane osobowe są zgodne z prawdą, oraz że został poinformowany, iż jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

6.8. W przypadku, gdy kupujący uważa, że ​​sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 1.60) przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem ochrony życia prywatnego i osobistego kupującego lub z naruszeniem prawa, w szczególności, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe w stosunku do celu ich przetwarzania, może:

6.8.1. poprosić sprzedawcę lub przetwarzającego o wyjaśnienie,
6.8.2. wymagać, aby sprzedawca lub podmiot przetwarzający usunął powstały tak warunek.

6.9. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, sprzedawca ma obowiązek udzielić mu tych informacji. Za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, Sprzedający ma prawo żądać rozsądnej zapłaty nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

WYSYŁANIE KOMUNIKATÓW HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

7.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością sprzedającego na adres elektroniczny kupującego i zgadza się na przesyłanie komunikatów handlowych od sprzedającego na adres elektroniczny lub pocztowy kupującego.

7.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze tzw. cookies. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań sprzedającego wynikających z umowy kupna bez zapisywania tzw. cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem. Sprzedawca wypełnia swoje obowiązki prawne związane z ewentualnym przechowywaniem cookies na urządzeniu kupującego za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

DOSTARCZANIE

8.1. Kupującemu może być dostarczane na elektroniczny adres kupującego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Jeżeli stosunek oparty na umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że umowa podlega prawu czeskiemu. Wybierając prawo zgodnie ze zdaniem poprzednim, kupujący będący konsumentem nie zostaje pozbawiony ochrony przewidzianej przez przepisy porządku prawnego, od których umownie nie można odstąpić, a które w przypadku braku wyboru prawa byłyby stosowane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. o prawie regulującym zobowiązania umowne (Rzym I).

9.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień jest nieważne lub nieskuteczne, lub jeśli się takim stanie z powodu nieobowiązujących klauzul, wówczas obowiązuje przepis jemu najbliższy. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień.

9.3. Umowa zakupu, wraz z warunkami handlowymi, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest ogólnodostępna.

9.4. Załącznik do warunków handlowych stanowi przykładowy formularz odstąpienia od umowy sprzedaży.

9.5. Dane kontaktowe sprzedawcy: adres siedziby Podhradni 69, 552 03 Česká Skalice, adres dla zwrotów i reklamacji Dedra Innovations- reklamacje, ul. Łąkowa 4/3, 57-350 Kudowa-Zdrój, adres poczty elektronicznej PL info@mojadedra.pl, telefon CZ: 491 423 179, SK: 233056591, PL: +48 222 63 00 63. Sprzedawca udostępnia również czat bezpośrednio na stronie internetowej firmy. Sprzedawca nie zapewnia innych środków on-line.

W Czeskiej Skalicy, dnia 27.06.2023.