0

0,00 zł

Razem: 0,00 zł
z VAT
Przejdź do koszyka

Warunki handlowe

WARUNKI HANDLOWE SPÓŁKI

Vaše Dedra s.r.o.

z siedzibą: Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, Republika Czeska
numer identyfikacyjny: 27482731

Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradec Králové, sekcja C, plik 21626.
do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.dedra.cz, www.mojadedra.pl i www.idedra.sk

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

1.1. Niniejsze warunki handlowe (dalej "warunki handlowe") firmy Vaše Dedra s.r.o., z siedzibą Podhradní 69, Česká Skalice, numer identyfikacyjny: 27482731, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradec Králové, sekcja C, plik 21626 (zwana dalej "Sprzedawcą"), zgodnie z postanowieniem art.  § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego (zwany dalej "kodeksem cywilnym") regulują wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w kontekście lub na podstawie z Umowy Sprzedaży (zwanej dalej "Umowa Sprzedaży") zawartej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest obsługiwany przez Sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem: www.dedra.cz, www.mojadedra.pl i www.idedra.sk (zwane dalej "strona internetowa"), poprzez interfejs internetowy (zwany dalej "interfejsem sieci sklepu").

1.2. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadku, gdy osoba zamierzająca kupić towar od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która zamawia towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub samodzielnego wykonywania zawodu (samozatrudnienie).

1.3. Przepisy stanowiące odstępstwo od warunków mogą być negocjowane w umowie sprzedaży. Odmienne ustalenia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4. Warunki handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży. Umowa kupna i warunki handlowe są w języku czeskim lub polskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku czeskim i polskim.

1.5. Sprzedawca może zmienić lub dodać sformułowanie warunków handlowych. Niniejszy przepis nie narusza praw i obowiązków wynikających z okresu obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

KONTO UŻYTKOWNIKA

1.6. W oparciu o rejestrację kupującego dokonaną na stronie internetowej, kupujący może logować się do swojego konta klienta. Ze swojego interfejsu użytkownika nabywca może dokonywać zamawiania towaru (dalej "konto użytkownika"). W przypadku, gdy interfejs internetowy zezwala, kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

1.7. Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów, kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Dane wprowadzone na koncie użytkownika kupujący powinien aktualizować po każdej zmianie. Dane nabywcy podane na koncie użytkownika i podczas składania zamówienia są uważane za prawidłowe.

1.8. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

1.9. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

1.10. Sprzedawca może zawiesić konto użytkownika, zwłaszcza jeżeli kupujący nie używa go dłużej niż 12 miesięcy czy w przypadku, gdy kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy zakupu (w tym warunki handlowe lub klubowe).

1.11. Kupujący przyjmuje, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w przypadku niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

ZAMKNIĘCIE ZAMÓWIENIA KUPUJĄCEGO

1.12. Wszystkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu tych towarów. Artykuł 1732 (2) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

1.13. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym cenach poszczególnych towarów i kosztów zwrotu towarów, jeżeli towary te nie mogą zostać zwrócone na zwykłej trasie pocztowej. Ceny towaru są podane, łącznie z podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi związanymi z tym opłatami. Ceny produktów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.

1.14. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostarczania towarów. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w interfejsie internetowym sklepu mają zastosowanie tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wersją językową.

1.15. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

1.15.1. zamówionym towarze (zamówiony towar kupujący umieszcza w elektronicznym koszyku zakupów interfejsu internetowego sklepu),
1.15.2. sposobie zapłaty ceny zakupionego towaru, szczegółach wybranego sposobu dostarczenia zamówionego towaru,
1.15.3. kosztach związanych z dostawą towarów (łącznie z "zamówieniem").

1.16. Przyjmowanie zamówień

1.16.1. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane w godzinach od 07:00 do 15:00 w dni powszednie.
1.16.2. Zamówienia nadajemy w ciągu 1 do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Ze względu na nadzwyczajne wahania na rynku, na przykład w okresie przedświątecznym, czas ekspedycji przesyłek może się wydłużyć.
1.16.3. Firma spedycyjna ma dodatkowo 2 dni robocze na dostarczenie przesyłki.
1.16.4. Każde zamówienie może zostać złożone na inny adres niż adres stałego doręczenia.
1.16.5. Towar można odebrać osobiście (pod warunkiem, że zamówienie było złożone na czeskiej stronie www.dedra.cz ) w naszym Centrum Obsługi Klienta Podhradní 69, Česká Skalice 552 03 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 (najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu wysłania zamówienia, po tym czasie zostanie automatycznie anulowane). Zamówienia na produkty z kodem zaczynającym się od DA , FC , EL mogą zostać odebrane w centrum klienta (w Czeskiej Skalicy) następnego dnia roboczego od złożenia zamówienia.
1.16.6. Możliwość złożenia zamówienia pocztą: DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, Česká Skalice 55203.
1.16.7. Możliwość zamówienia przez telefon +48 222 63 00 63 lub przez e-mail na adres info@mojadedra.pl .

1.17. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma prawo do sprawdzenia i modyfikacji danych, które umieścił w zamówieniu, również z uwagi na możliwość kupującego do zidentyfikowania i korygowania błędów, które wystąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Zamówienie jest wysyłane przez kupującego do sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdź zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe i po potwierdzeniu zamówienia przez kupującego nie ma już możliwości ich edytowania. Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdzi ten fakt kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem elektronicznym nabywcy").

1.18. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), aby poprosić kupującego o dodatkowe jego potwierdzenie (pisemne lub telefonicznie).

1.19. Stosunek pomiędzy sprzedającym i kupującym powstaje po dostarczeniu przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane do kupującego pocztą elektroniczną na jego adres e-mail.

1.20. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze środków komunikacji przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w związku z zawarciem umowy nabycia (koszt dostępu do Internetu, koszty telefonu), ponosi nabywca w swoim zakresie.

CENA PRODUKTU I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.21. Cenę towaru i wszelkie koszty związane z jego dostawą, na podstawie umowy kupna, kupujący może uiścić sprzedającemu w następujące sposoby:

  • Gotówką (TYLKO w koronach czeskich) w lokalu sprzedawcy w Podhradní 69, Česká Skalice w godzinach otwarcia sklepu;
  • Gotówką za pobraniem, w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
  • Bezgotówkowo za pomocą płatności kartą lub serwisu Przelewy24;
  • Za pośrednictwem kredytu udzielonego przez stronę trzecią.

1.22. Wraz z ceną zakupu, kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedawcy kosztów pakowania i dostawy towary w uzgodnionej kwocie. O ile nie określono inaczej, obejmuje to cenę zakupu i koszty związane z dostawą towarów.

1.23. Sprzedawca nie prosi kupującego o depozyt lub inną podobną płatność. Pozostaje to bez uszczerbku dla przepisów art. warunków dotyczących obowiązku wcześniejszego zapłacenia ceny zakupu towarów z góry.

1.24. W przypadku płatności gotówką lub gotówką przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru.

1.25. Wszelkie rabaty od ceny towarów dostarczonych przez sprzedającego do kupującego nie mogą być łączone.

1.26. Jeśli jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jeśli jest to określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę dla kupującego z tytułu płatności dokonanych w ramach umowy kupna. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy - faktura wystawiana jest przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i przesyłana w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

1.27. Zgodnie z ustawą o rejestrach sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wydania kupującemu paragonu. Jest on również zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin. Niniejsze postanowienie dotyczy płatności gotówkowych w siedzibie sprzedającego lub płatności kartą na stronie internetowej sprzedawcy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.28. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami art. 1837 kodeksu cywilnego nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna towarów, które zostały dostosowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby. To samo dotyczy towarów szybko-psujących się oraz towarów nieodwracalnie wymieszanych z innymi produktami, a także towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i ze względów higienicznych nie jest możliwy ich zwrot. Nie podlegają zwrotowi także nagrania dźwiękowe lub obrazowe czy programy komputerowe, jeśli naruszone zostało ich oryginalne opakowanie. Nie ma możliwości zwrócenia wydruków i katalogów.

1.29. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 1.28 warunków handlowych lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, zgodnie z postanowieniem art. 1829 (1) Kodeksu cywilnego, kupujący ma prawo odstąpić umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania towaru, w przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub przesyłka składa się z kilku części, okres ten obowiązuje od daty dostawy ostatnich towarów. Odstąpienie od umowy sprzedaży należy wysłać do sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim zdaniu. Możesz skorzystać z gotowego formularza reklamacyjnego, dostarczonego przez sprzedającego, który jest częścią załączonej faktury. Odstąpienie od umowy kupna może być wysłane przez kupującego. m.in. na adres biura sprzedawcy lub jego adres e-mail: info@mojadedra.pl.

1.30. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z Art. 1.29 Warunków Handlowych, umowa kupna jest od początku anulowana. Towar musi zostać zwrócony sprzedawcy przez sprzedającego w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania wypowiedzenia umowy kupna przez sprzedającego. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, ponosi on koszty zwrotu towaru sprzedającemu nawet w przypadku, gdy towary nie mogą zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.

1.31. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z artykułem 1.29 warunków handlowych, sprzedawca zwraca środki pieniężne otrzymane od kupującego w ciągu 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego w takim sam sposób, w jaki otrzymał te środki od nabywcy. Sprzedający jest również uprawniony do wykonania zwrotu świadczenia kupującemu już podczas procedury zwrotu towarów od kupującego lub w inny sposób, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez kupującego. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim ten zwróci nabywcy towarów lub wykaże, że zostały mu wysłane. Zwrot środków pieniężnych za granicę (np. Na Słowację lub do Polski) możliwy jest tylko na konto bankowe lub w formie bonu podarunkowego na kolejny zakup, nie ma możliwości zwrotu w gotówce.

1.32. Roszczenia z tytułu szkód powstałych na towarze, sprzedający jest zobowiązany jednostronnie rozpatrzyć na rzecz kupującego o zwrot ceny zakupu.

1.33.W przypadku gdy kupujący zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy, sprzedający ma także prawo w każdej chwili odstąpić od umowy sprzedaży, aż do momentu przyjęcia towaru przez kupującego. W tym przypadku, sprzedawca zwróci cenę zakupu nabywca bez zbędnej zwłoki, przelewem na rachunek wskazany przez kupującego.

1.34. Jeżeli kupujący otrzyma prezent wraz z towarem, umowa darowizny pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z tym wyłączeniem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa darowizny również zostanie utracona, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedawcy wraz z podarowanym prezentem.

1.35. Sprzedający oferuje nadzwyczajną opcję zwrotu 14 dni w ramach gwarancji satysfakcji. W przypadku produktów drogeryjnych, musi zostać zwrócone co najmniej 80% zawartości opakowania i dotyczy 1 sztuki produktu z zamówienia. 

TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

1.36. Jeżeli sposób transportu jest uzgodniony na specjalną prośbą kupującego, kupujący ponosi ryzyko oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

1.37. Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu, zgodnie z umową kupna, kupujący jest zobowiązany odebrać towar.

1.38. W przypadku, kiedy z winy kupującego konieczne jest, aby sprzedający dostarczał towary wielokrotnie lub w inny sposób niż został podany w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towarów czy z inną metodą dostawy.

1.39. Podczas odbierania towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki, zapakowanych towarów, a w razie jakichkolwiek wad, do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku naruszenia przesyłki, wskazującego na nieautoryzowane jej otwarcie, kupujący nie musi przyjmować przesyłki od przewoźnika.

1.40. Inne prawa i obowiązki stron, związane z przewozem towarów, mogą zmienić specjalne warunki dostawy sprzedającego, jeśli zostały wydane.

1.41. Doręczanie przesyłek: paczki są dostarczane na podany przez Ciebie adres w Polsce przez firmę spedycyjną DHL Express w dni robocze do godziny 17:00. Infolinia DHL Parcel: +48 42 6 345 345 (pn.-pt. godz. 7:30-18:30).
W Czechach rozwozi PPL w dni robocze do godz. 18:00. Infolinia PPL 588 080 054.
Na Słowacji korzystamy z usług firmy Slovak Parcel Service SK kontakt znajdziecie w tym linku.

1.42. Koszty dostawy: przy zamówieniu powyżej 159 zł (999 Kč, 39,99 €) po odliczeniu marży i rabatów (przed odliczeniem premii finansowej) nie płacisz za wysyłkę (jest DARMOWA). Przy zamówieniach do 159 zł (999 CZK, 39,99 €) zostanie doliczony koszt przesyłki w wysokości 14,90 zł (79 Kč / 2,99 €) w przypadku dostawy do punktu odbioru lub 16,90 zł (99 Kč, 3,99 €) przy doręczeniu na adres. Dopłata za płatność za pobraniem wynosi zawsze 3,90 zł (29 Kč lub 1,19 €) bez względu na kwotę zamówienia. Nie ponosisz kosztów za płatność on-line (kartą lub za pośrednictwem Przelewy24). Towary są dostarczane za pobraniem lub można opłacać je online kartą płatniczą (automatyczna bramka płatnicza) albo natychmiastowym przelewem on-line (Przelewy24) bezpośrednio podczas składania zamówienia na stronie firmy Vaše DEDRA, s.r.o. . W przypadku odbioru osobistego opłata za dostawę nie jest naliczana.

1.43 Ekspresowa dostawa za opłatą to opcja przyspieszonej i priorytetowej wysyłki z magazynu firmy Vaše DEDRA. Klient ma możliwość skorzystania z tego ekspresowego transportu za dodatkową opłatą podaną  w koszyku podczas składania zamówienia. W przypadku zamówień powyżej 1700 zł (10 000 Kč, 400 €) wysyłka ekspresowa jest bezpłatna.

GWARANCJA

1.44. Prawa i obowiązki stron dotyczące wadliwego wykonania regulują  przepisy powszechnie obowiązujące (w szczególności postanowienia § 1914-1925, 2099-2117 i 2161-2174 § § Kodeksu cywilnego i ustawy nr. 634/1992 Sb., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).

1.45. Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada przed kupującym, że w momencie przejęcia towarów przez nabywcę:

1.45.1. towary mają właściwości wynegocjowane przez strony, a jeśli nie ma takiej umowy, mają właściwości, które sprzedawca lub producent opisał, lub które kupujący oczekiwał ze względu na charakter towarów czy dotyczącą ich reklamę;
1.45.2. towary są odpowiednie do celów wskazanych przez sprzedawcę lub do zwyczajowego używania towarów tego rodzaju;
1.45.3. towary odpowiadają jakości lub właściwościom uzgodnionej próbki lub oryginału, jeśli jakość lub właściwości zostały określone na podstawie uzgodnionej próbki lub szablonu;
1.45.4. towary są w odpowiedniej ilości, stopniu lub wadze oraz
1.45.5. towary są zgodne z wymogami prawnymi.

1.46. Postanowienia artykułu 1.45 Warunków handlowych nie mają zastosowania w przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie z wadą, dla której uzgodniono niższą cenę, w przypadku zużycia towarów spowodowanego przez ich zwyczajowe użytkowanie, w przypadku zużycia odpowiadającemu stopniowi zużywania produktów lub w przypadku wad, które produkty posiadły podczas przejęcia przez nabywcę albo jeśli wynika to z charakteru towarów.

1.47. W przypadku wystąpienia wady w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia, towary uważa się za wadliwe już przy przejęciu. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia prawa do wady, która wystąpi na towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od przyjęcia.

1.48. Roszczenia w sprawie wadliwego wykonania kupujący wysyła sprzedającemu na adres jego siedziby, gdzie akceptacja reklamacji możliwa jest ze względu na dostępność sprzedanych towarów, ewentualnie również w zarejestrowanej siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

1.49. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady mogą być uregulowane w Regulaminie Reklamacji sprzedawcy.

INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

1.50. Kupujący nabywa towar płacąc pełną cenę zakupu.

1.51. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu  § 1826,  ust.1 pkt. e) Kodeksu Cywilnego.

1.52. Reklamacje konsumenckie są rozpatrywane przez sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail. adres reklamacje@mojadedra.pl . Odpowiedź zostanie przesłana na adres kupującego. Czas rozpatrzenia reklamacji to 30 dni.

1.53. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich zgodnie z umową kupna należy do obowiązków Czeskiej Inspekcji Handlowej z siedzibą: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs . Platforma rozwiązywania sporów on-line, która znajduje się w Internecie pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr , może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym, wynikających z umowy kupna.

1.54. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rada (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich przez Internet i zmieniająca rozporządzenie (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywa 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

1.55. Sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu jest przeprowadzona w zakresie jego kompetencji przez właściwe Biuro ds. pozwoleń handlowych. Nadzór nad obszarem ochrony danych realizowany jest przez Urząd ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

1.56. Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.57. Ochronę danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz. w sprawie ochrony danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

1.58. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, dane identyfikacyjne, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu i numer klienta (zwane dalej łącznie jako "Dane osobowe").

1.59. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego, w ramach realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, w celu utrzymania konta użytkownika. Jeżeli kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego, jak również na otrzymywanie wiadomości i informacji handlowych do kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości tego artykułu nie jest to wymóg, który sam w sobie uniemożliwiły zawarcie umowy zakupu.

1.60. Kupujący jest zobowiązany do podania danych osobowych (w przypadku rejestracji na koncie użytkownika i przy zamawianiu z interfejsu internetowego sklepu) poprawnie i zgodnych z prawdą. Powinien też bez zbędnej zwłoki powiadomić sprzedawcę o każdej zmianie jego danych osobowych.

1.61. Przetwarzając dane osobowe kupującego, sprzedawca może przypisać stronę trzecią jako procesor. Oprócz osób transportujących towary, dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim przez sprzedawcę, bez uprzedniej zgody kupującego.

1.62. Dane osobowe będą przetwarzane w nieskończoność. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub wydrukowany w sposób niezautomatyzowany.

1.63. Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są prawidłowe, oraz że został poinformowany, iż jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

1.64. Jeżeli kupujący podejrzewa, że sprzedawca lub przetwarzający (art. 1.60) przetwarza dane osobowe wbrew ochronie życia prywatnego i osobistego nabywcy lub z naruszeniem prawa, w szczególności jeśli dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do w celu ich przetworzenia, może:

1.64.1. poprosić sprzedawcę lub przetwarzającego o wyjaśnienie,
1.64.2. wymagać od sprzedawcy lub zarządzającego usunięcia powstałego warunku.

1.65. Jeśli kupujący prosi o informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji. Sprzedający ma prawo do udzielenia informacji na podstawie poprzedniego zdania w celu żądania uzasadnionej rekompensaty nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do dostarczenia informacji.

NEWSLETTER I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

1.66. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością sprzedającego na adres elektroniczny kupującego i zgadza się na przesyłanie komunikatów handlowych od sprzedającego na adres elektroniczny lub pocztowy kupującego.

1.67. Kupujący zgadza się przechowywać tak zwane pliki cookie na swoim komputerze. Jeżeli zakup na stronie internetowej jest możliwy i zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna są spełnione bez przechowywania tak zwanych plików cookie na komputerze nabywcy, kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.68. Może być dostarczone na adres elektroniczny kupującego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.69. Jeżeli stosunek oparty na umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że umowa podlega prawu czeskiemu. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

1.70. Jeżeli którekolwiek z postanowień jest nieważne lub nieskuteczne, lub jeśli się takim stanie z powodu nieobowiązujących klauzul, wówczas obowiązuje przepis jemu najbliższy. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień.

1.71. Umowa zakupu, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

1.73. Załącznik do warunków handlowych stanowi przykładowy formularz wymówienia umowy sprzedaży.

1.73. Dane kontaktowe sprzedawcy: adres dostawy Podhradni 69, 552 03 Česká Skalice, adres e-mail info@mojadedra.pl, telefon CZ: 491 423 179, SK: 233056591, PL: +48 222 63 00 63.

1.74. Adres dla zwrotów i reklamacji: Dedra Innovations- reklamacje, ul. Łąkowa 4/3, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel.: +48 222 63 00 63.

W mieście Česka Skalice, dnia 24.05.2022.