Twoje zakupy

0,00 zł

Razem: 0,00 zł
z VAT
Przejdź do koszyka

KOMERCYJNE WARUNKI SPÓŁKI

KOMERCYJNE WARUNKI SPÓŁKI

Vaše Dedra s.r.o.

z siedzibą: Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, Republika Czeska
numer identyfikacyjny: 27482731

Zarejestrowany w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradec Králové, sekcja C, plik 21626.
do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.dedra.cz, www.mojadedra.pl i www.idedra.sk

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

1.1. Niniejsze Warunki handlowe ("Warunki handlowe") firmy Dedra s.r.o., siedziba Podhradní 69, Česká Skalice, numer identyfikacyjny: 27482731, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradec Králové, sekcja C, Wstawka 21626 (zwana dalej "Sprzedawcą"), zgodnie z Sekcją 1751

1 ustawa nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny (zwany dalej "kodeksem cywilnym") wzajemnych praw i obowiązków umawiających się stron wynikające z lub w związku z Umową Sprzedaży ("Umowa Sprzedaży") zawartą pomiędzy Sprzedawcą a inną firmą fizyczną (zwane dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest sprzedawcą obsługiwany na stronie internetowej pod adresem: www.dedra.cz, www.mojadedra.pl i www.idedra.sk tylko "strona internetowa"), poprzez interfejs internetowy (zwany dalej "interfejsem sieci sklepu").

1.2. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba zamierzająca kupić towar od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która zamawia towarów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (samozatrudnienie).

1.3. Przepisy stanowiące odstępstwo od warunków mogą być negocjowane w umowie sprzedaży. Odmienne ustalenia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków.

1.4. Warunki handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży. Umowa kupna i warunki handlowe są w języku czeskim lub polskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku czeskim i polskim.

1.5. Sprzedawca może zmienić lub dodać sformułowanie warunków handlowych. Niniejszy przepis nie narusza praw i zobowiązania powstałe w dniu wejścia w życie Ogólnych warunków handlowych.

KONTO UŻYTKOWNIKA

1.6. W oparciu o rejestrację kupującego dokonaną na stronie internetowej kupujący mają do niego dostęp. Z interfejsu użytkownika nabywca może dokonać zamówienia towarów (zwanego dalej "kontem użytkownika"). W przypadku, gdy interfejs internetowy zezwala na przechowywanie, kupujący może również zamówić towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

1.7. Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów, kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Dane podane na koncie użytkownika są obowiązkowe, kupujący powinien je aktualizować po każdej zmianie. Dane nabywcy na koncie użytkownika i sprzedawcy są uważane za prawidłowe przy zamawianiu towarów.

1.8. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

1.9. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika stronom trzecim.

1.10. Sprzedawca może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący już je ma. Konto nie używane dłużej niż 12 miesięcy lub jeśli kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym firmy).

1.11. Kupujący zauważa, że ​​konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza w odniesieniu do niego niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania sprzedawcy, niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowanie innych firm.

ZAMKNIĘCIE ZAMÓWIENIA KUPUJĄCEGO

1.12. Wszystkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu tych towarów. Artykuł 1732 (2) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

1.13. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym cenach poszczególnych towarów i kosztów zwrotu towarów, jeżeli towary te nie mogą zostać zwrócone na zwykłej trasie pocztowej. Ceny towaru są podane, łącznie z podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi związanymi z tym opłatami. Ceny produktów pozostają aktualne o ile są one wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości sprzedawcy do zawarcia umowy kupna na indywidualnie negocjowane warunki.

1.14. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostarczania towarów. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w interfejsie internetowym sklepu są ważne w 2 przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wersją interfejsu językowego.

1.15. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

1.15.1. zamówiony towar (zamówiony towar kupujący umieszcza w elektronicznym koszyku zakupów interfejsu internetowego sklepu),
1.15.2. sposób zapłaty ceny zakupu towaru, szczegóły wymaganego sposobu dostarczenia zamówionego towaru
1.15.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (łącznie z "zamówieniem").

1.16. Odbieranie zamówień

1.16.1. Połączenia telefoniczne są przyjmowane od 08:00 do 16:00 w dni powszednie
1.16.2. Zamówienia zostaną wysłane w ciągu 1 do 3 dni od otrzymania zamówienia, zamówienia do Polski i na Słowację  dwa razy w tygodniu
1.16.3. W przypadku dostawy firma spedycyjna ma od 1 do 3 dodatkowych dni
1.16.4. Możesz wysłać zamówienie pod innym adresem niż adres stałego doręczenia
1.16.5. Towar można odebrać osobiście w naszym Centrum Obsługi Klienta Podhradní 69, Česká Skalice, 552 03 dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 (najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu wysłania zamówienia, po tym czasie zostanie automatycznie anulowane). Zamówienia z kodem zaczynającym się od DA + FC + EL będą odbierane w centrum klienta (w Czeskiej Skalicy) następnego dnia roboczego od złożenia zamówienia.
1.16.6. Zamówienia pocztą DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, Česká Skalice 55203
1.16.7. Możliwość zamówienia przez telefon 491 423 179 lub 491 423 183, fax 491 451 215 lub przez e-mail na adres order@edra.cz

1.17. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma prawo do sprawdzenia i modyfikacji danych, biorąc pod uwagę opcję do wykrywania i korygowania błędów podczas wprowadzania danych. Zamówienie jest wysyłane przez kupującego do sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdź zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Kupujący niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdza otrzymanie wiadomości e-mail, na adres e-mail wymienionych w koncie użytkownika kupującego lub w kolejności (zwanej dalej „adres e mail”).

1.18. Sprzedający ma prawo zawsze, w zależności od charakteru zlecenia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), aby poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie (pisemne lub telefonicznie).

1.19. Stosunek pomiędzy sprzedającym i kupującym powstaje po akceptacji zlecenia dostawy (odbioru), który jest wysyłany do nabywcy przez e-mail.

1.20. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze środków komunikacji przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy nabycia (koszt dostępu do Internetu, koszty telefonu) zapłaconego przez samego nabywcę.

CENA PRODUKTU I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.21. Kupujący może zwrócić sprzedającemu cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru na podstawie umowy kupna na następujące sposoby:

  • Gotówka w lokalu sprzedawcy w Podhradní 69, Česká Skalice w godzinach otwarcia sklepu;
  • Gotówka w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
  • Bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności24 Česká Spořitelna;
  • Kredytowa płatność bezgotówkowa;
  • Za pośrednictwem kredytu udzielonego przez stronę trzecią.

1.22. Wraz z ceną zakupu, kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedawcy kosztów pakowania i dostawy towary w uzgodnionej kwocie. O ile nie określono inaczej, cena zakupu i koszty związane z dostawą towarów.

1.23. Sprzedawca nie prosi kupującego o depozyt lub inną podobną płatność. Pozostaje to bez uszczerbku dla przepisów Błąd artykułu: Źródło linku nie znajduje się w warunkach działalności, jeśli chodzi o obowiązek zapłaty ceny zakupu towarów z góry.

1.24. W przypadku płatności gotówką lub gotówką przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru.

1.25. Wszelkie rabaty od ceny towarów dostarczonych przez sprzedającego do kupującego nie mogą być łączone.

1.26. W obrocie handlowym lub ustanowione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, zostanie wydane sprzedający w odniesieniu do płatności dokonanych na podstawie umowy kupna do kupującego dokument podatkowy - fakturę. Sprzedawcą jest podatnik podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy - faktura jest wystawiana przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i wysłana w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

1.27. Zgodnie z ustawą o rejestrach sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wydania kupującemu paragonu. Jest on również zobowiązany do rejestracji przychody uzyskane przez administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin. Niniejszy przepis dotyczy 3 płatność w gotówce w lokalu sprzedawcy lub przy płatności kartą na stronie sprzedawcy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.28. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami art. 1837 kodeksu cywilnego nie ma możliwości kupienia kontraktu na dostawy towarów, które zostały dostosowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla niego. Z umowy kupna dostawa towarów podlegających towarom szybko psującym się oraz towarom nieodwracalnie wymieszanych z innymi towarami po dostawie kupić kontrakt na dostawę towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i ze względów higienicznych nie jest możliwy powrót i od umowy kupna za dostarczenie nagrania dźwiękowego lub obrazu lub programu komputerowego, jeśli narusza ich oryginalne opakowanie. Nie ma możliwości zwrócenia wydruków i katalogów.

1.29. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 1.28 warunków handlowych lub w innym przypadku, w którym nie można go kupić kupujący, zgodnie z postanowieniem art. 1829 (1) Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania towaru, w przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, okres ten startuje od daty ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy sprzedaży należy wysłać do sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim zdaniu. Możesz użyć kupującego, aby odstąpić od umowy kupna formularz dostarczony przez sprzedającego, który stanowi załączoną fakturę. Odstąpienie od umowy kupna może być dokonane przez kupującego w tym adres biura sprzedawcy lub adres e-mail sprzedającego, pod adresem order@edra.cz lub info@mojadedra.pl.

1.30. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z Art. 1.29 Warunków Handlowych, Umowa kupna jest od początku anulowana. Towar musi zostać zwrócony sprzedawcy przez sprzedającego w ciągu 14 (14) dni od otrzymania wypowiedzenia z umowy kupna do sprzedawcy. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty zwrotu towaru sprzedającemu, oraz nawet w przypadku, gdy towary nie mogą zostać zwrócone na zwykłej trasie pocztowej.

1.31. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z artykułem 1.29 warunków handlowych, Sprzedawca zwraca pieniądze środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu wykonania świadczenia przez kupującego, po zwrocie towarów kupującego lub w inny sposób, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę bez ponoszenia dodatkowych kosztów na rzecz kupującego. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, przed kupującym.

1.32. Sprzedawca jest uprawniony do zaspokojenia jednego z roszczeń odszkodowawczych wynikających ze zwrotu towarów.

1.33. W przypadkach, w których kupujący ma prawo do zakupu zgodnie z § 1829 (1) Kodeksu cywilnego sprzedawca może również odstąpić od umowy sprzedaży w dowolnym momencie, dopóki towary nie zostaną przejęte. W takim przypadku sprzedawca zwraca kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki.

1.34. Jeśli prezent zostanie dostarczony kupującemu wraz z towarem, umowa podarunkowa pomiędzy sprzedającym a kupującym zawarta pod warunkiem, że kupujący nie odstąpi od umowy kupna, umowa darowizny w odniesieniu do takiego, kupujący jest zobowiązany do zwrotu podarowanego towaru wraz z towarem do sprzedawcy.

1.35. Sprzedający oferuje nadzwyczajną opcję zwrotu, 30 dni w ramach gwarancji satysfakcji. To ponadstandardowa opcja zwrotu, nie jest możliwa w przypadku zamówień opłacanych przez firmę spłacającą. Zwracany towar wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, nieużywany. Jeśli dotyczy drogerii musi zostać zwrócone co najmniej 80% zawartości. Zasady dotyczące tego nadzwyczajnego zwrotu są określone w formularzu wniosku spółki.

TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

1.36. Jeżeli sposób transportu jest uzgodniony na specjalną prośbą kupującego, kupujący ponosi ryzyko oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

1.37. Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu, zgodnie z umową kupna, kupujący jest zobowiązany odebrać towar.

1.38. W przypadku, gdy konieczne jest, aby kupujący dostarczał towary wielokrotnie lub w inny sposób niż został podany w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towarów. Koszty związane z inną metodą dostawy.

1.39. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów oraz, w przypadku jakikolwiek braków niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku naruszenia ochrony wskazującej nieautoryzowane użycie kupujący nie musi przejmować przesyłki od przewoźnika.

1.40. Prawa i obowiązki innych stron związane z przewozem towarów mogą zmienić specjalne warunki dostawy sprzedającego.

1.41. Dostawa paczek: Paczki są dostarczane na podany przez Ciebie adres. W Czechach przez PPL do 18:00. Infolinia PPL 225 331 500. Na Słowacji i w Polsce działa firma transportowa DPD w dni robocze do godziny 17:00. Infolinia DPD SK: 18 373, DPD PL: 22 577-55-55. Przy zamówieniu powyżej 999 Kč (39,99 €, 159 zł) po potrąceniu marży i rabatów (przed odliczeniem premii finansowych) koszt przesyłki ponosi firma DEDRA, s.r.o. przy zamówieniach do 999 CZK (39,99 €, 159 zł) zostanie doliczony koszt przesyłki (opłata za wysyłkę, w tym opłata za pobraniem) w wysokości 79 CZK (2,99 € i 12,90 zł). Towary są dostarczane do płatnika może zapłacić online kartą, wysyłając zamówienie do DEDRA, s.r.o. (automatyczna brama płatnicza). W przypadku odbioru osobistego ruch nie jest naliczany.

GWARANCJA

1.43. Prawa i obowiązki stron dotyczące wadliwego wykonania regulują odpowiednie, ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy sekcji 1914 do 1925, sekcje 2099 do 2117 i sekcje 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz Ustawa nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).

1.44. Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada przed kupującym w momencie, gdy kupujący przejął towary:

1.44.1. towary mają właściwości wynegocjowane przez strony, a jeśli nie ma takiej umowy, mają właściwości, które sprzedawca lub producent opisał lub oczekiwał nabywcy ze względu na charakter towarów i reklamę, którą wykonują,
1.44.2. towary odpowiadają celowi, w odniesieniu do którego sprzedawca wskazuje lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
1.44.3. towary odpowiadają jakości lub wydajności uzgodnionej próbki lub oryginału, jeśli jakość lub wydajność określona zgodnie z uzgodnioną próbą lub szablonem,
1.44.4. towary są w odpowiedniej ilości, stopniu lub wadze oraz
1.44.5. towary są zgodne z wymogami prawnymi.

1.45. Postanowienia artykułu 1.44 Warunków handlowych nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie za wada, dla której uzgodniono niższą cenę, zużycie towarów spowodowane przez zwykłe użycie, wada odpowiadająca stopniowi zużycia, jakie towary posiadały w momencie przejęcia przez nabywcę.

1.46. W przypadku wystąpienia wady w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia, towary uważa się za wadliwe już przy przejęciu. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia prawa do wady, która występuje na towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od przejęcia.

1.47. Prawa do wadliwego działania są zgłaszane przez kupującego na adres sprzedającego pod jego adresem, gdzie akceptacja reklamacji możliwe w odniesieniu do asortymentu sprzedanych towarów, ewentualnie również w zarejestrowanej siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

1.48. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady mogą być uregulowane w Regulaminie Reklamacji sprzedawcy.

INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

1.49. Kupujący nabywa towar płacąc pełną cenę zakupu.

1.50. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu tego przepisu Sekcja 1826, par. e) Kodeks cywilny.

1.51. Reklamacje konsumenckie są rozpatrywane przez sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail. adres reklamace@dedra.cz. Odpowiedź zostanie przesłana na adres kupującego.

1.52. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich zawartych w umowie kupna należy do obowiązków Czeskiej Inspekcji Handlowej, z: siedziba: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. W celu rozwiązania problemu można skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów dostępnego pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr spory między sprzedawcą a kupującym od umowy sprzedaży.

1.53. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rada (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich przez Internet i zmieniająca rozporządzenie (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywa 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

1.54. Sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu jest przeprowadzona w zakresie jego kompetencji przez właściwe Biuro ds. pozwoleń handlowych. Nadzór nad obszarem ochrony danych realizowany jest przez Urząd ochrona danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

1.55. Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.56. Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz. w sprawie ochrony danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

1.57. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, dane identyfikacyjne, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu i numer klienta (łącznie wszystkie 5 "Dane osobowe").

1.58. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego, w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, w celu utrzymania konta użytkownika. Jeżeli kupujący wybierze inną opcję, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego, jak również w celu wysyłania wiadomości handlowych i informacji do kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości tego artykułu jest to wymóg, który sam w sobie uniemożliwiły zawarcie umowy zakupu.

1.59. Kupujący jest zobowiązany do podania danych osobowych (w przypadku rejestracji na koncie użytkownika przy zamawianiu z interfejsu internetowego sklepu) poprawnie zgodnych z prawdą. Bez zbędnej zwłoki powiadomić sprzedawcę o zmianie jego danych osobowych.

1.60. Przetwarzając dane osobowe kupującego, sprzedawca może przypisać stronę trzecią jako procesor. Oprócz osób przewożących towary, dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim przez sprzedawcę bez uprzedniej zgody kupującego.

1.61. Dane osobowe będą przetwarzane w nieskończoność. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub wydrukowany w sposób niezautomatyzowany.

1.62. Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są dokładne i że został poinformowany, że tak właśnie jest w sprawie dobrowolnego udostępniania danych osobowych.

1.63. W przypadku, gdy nabywca (art. 1.60) przetwarza jego dane osobowe, które są niezgodne z ochroną życia prywatnego i osobistego nabywcy lub niezgodne z prawem, zwłaszcza wtedy, gdy dane osobowe są nieprawdziwe w odniesieniu w celu ich przetworzenia mogą:

1.63.1. poprosić sprzedawcę lub przetwórcę o wyjaśnienie,
1.63.2. wymagać od sprzedawcy lub procesora usunięcia powstałego warunku.

1.64. Jeśli kupujący prosi o informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji. Sprzedający ma prawo do udzielenia informacji na podstawie poprzedniego zdania w celu żądania uzasadnionej rekompensaty nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do dostarczenia informacji.

NEWSLETTER I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

1.65. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością sprzedającego na adres elektroniczny kupującego i zgadza się przesłać zawiadomienia o sprzedaży na adres elektroniczny lub pocztowy kupującego.

1.66. Kupujący zgadza się przechowywać tak zwane pliki cookie na swoim komputerze. Jeżeli zakup na stronie internetowej jest możliwy i zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna są spełnione bez przechowywania tak zwanych plików cookie na komputerze nabywcy, kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.67. Kupujący może dostarczyć na adres elektroniczny kupującego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.68. Jeżeli stosunek oparty na umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

1.69. Jeżeli którekolwiek z postanowień jest nieważne lub nieskuteczne, wówczas obowiązuje przepis jemu najbliższy. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień.

1.70. Umowa zakupu, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

1.71. Załącznik do warunków handlowych to przykładowy formularz wypłaty z umowy sprzedaży.

1.72. Dane kontaktowe sprzedawcy: adres pocztowy Podhradní 69 552 03 Czech vitriol, objednavky@dedra.cz adres e-mail, CZ telefon: 491423179, SK: 233 056 591, PL: (717) 166 648.

W mieście České Skalice dnia 5. 5. 2018